Buurtvereniging Vrouwenhof

een vereniging voor jong en oud!


De activiteiten voor 2022 zijn bekend!

Een kleine greep uit de vaste activiteiten.

Reserveer nu alvast de data van jouw favoriete activiteiten.Lees verder...

Lees verder

Het Zomerfeest 2022 komt eraan!

Op Zaterdag 25 juni 2022 houden we het Zomerfeest.
Hou de datum alvast vrij want we gaan weer BBQ-en!....Lees verder...

Lees verder

Lid worden?

Nieuwsgierig geworden, meld je hier direct aan. Lees verder...

Lees verder
Vrouwenhof Vrouwenhof Vrouwenhof
Vrouwenhof

Huishoudelijk reglement

Inhoud
Artikel 1 - De vereniging
Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie
Artikel 3 - ingang en beëindiging
Artikel 4 - Betaling contributie
Artikel 5 - Activiteiten en evenementen
Artikel 6 - introducés
Artikel 7 - Soorten leden en rechten/plichten
Artikel 8 - Het bestuur
Artikel 9 - Vergoeding bestuur
Artikel 10 - taken bestuursleden
Artikel 11 - machtiging bestuursleden
Artikel 12 - Bestuursvergaderingen
Artikel 13 - Commissies
Artikel 14 - Materialen
Artikel 15 - Algemene ledenvergadering
Artikel 16 - huishoudelijk reglement
Artikel 17 - Statuten


Vrouwenhof

Artikel 1 - De vereniging

Tot de doelstelling van de buurtvereniging behoren:
1a. Het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid in het belang van alle buurtbewoners, die in het gebied van de BV woonachtig zijn.

1b. Het organiseren van creatieve en recreatieve bezigheden voor alle leeftijdsgroepen.

1c. Alle mogelijkheden benutten, die tot doel hebben, de leefbaarheid en begaanbaarheid van de buurt te verbeteren.

1d. Alle werkzaamheden verrichten, die het bereiken van de doelstelling van de BV kunnen bevorderen.


Vrouwenhof

Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie

2a. Lidmaatschap vindt plaats middels betaling van de vastgestelde contributie op de algemene vergadering.

2b. Per 1 januari 2012 is de contributie vastgesteld op:
Per volwassene € 10,- per jaar
Per kind € 5,- per jaar (t/m 17e levensjaar)
De contributie per maand is 1/12 deel van de jaar contributie.
Het bestuur zal jaarlijks bekijken of het vastgestelde bedrag nog te handhaven is.

2c. Contributie is verschuldigd bij vooruitbetaling per jaar/kwartaal.

2d. Lid kunnen worden de bewoners van het werkgebied.


Vrouwenhof

Artikel 3 - ingang en beëindiging

3a. Bewoners van Vrouwenhof kunnen zich schriftelijk of middels het formulier op de website aanmelden als lid. Op het inschrijfformulier dienen tenminste naam, voornaam, geslacht en geboortedatum van kinderen vermeld te zijn. Een schriftelijke aanmelding moet worden verstrekt aan de secretaris.
Verder moeten gegevens die voor inning en bepaling van de contributie van belang zijn verstrekt worden. Adreswijzigingen en veranderingen in de gezinssamenstelling dienen aan de secretaris meegedeeld te worden.

3b. Lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand volgend op de aanmelding. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Over deze hele periode is een gezin/huishouden contributie verschuldigd.

3c. Opzegging van het lidmaatschap kan per verenigingsjaar dient schriftelijk te gebeuren, de opzegging moet voor 1 december in bezit zijn van de secretaris. Indien het lidmaatschap om zwaarwegende, persoonlijke redenen tussentijds wordt beëindigd en een verzoek tot restitutie van contributie wordt ingediend, kan in uitzonderingssituaties het bestuur een beslissing nemen.

3d. Bij wijziging van statuten of huishoudelijk reglement kunnen leden binnen 1 kalenderweek per direct hun lidmaatschap beëindigen. Hierbij vindt restitutie plaats naar rato van het resterende deel van het contributiejaar.


Vrouwenhof

Artikel 4 - Betaling contributie

4a. Betaling kan als volgt plaatsvinden:
- Overschrijving per bank ten name van buurtvereniging Vrouwenhof, zodra de buurtvereniging de beschikking heeft over een bankrekeningnummer.
- In uitzonderingsgevallen contant aan de penningmeester van de vereniging. In dit geval ontvangt men op verzoek een betalingsbewijs.


Vrouwenhof

Artikel 5 - Activiteiten en evenementen

5a. Aanmelding voor deelname aan evenementen geschiedt schriftelijk of via de opgave pagina van de website uiterlijk op de sluitingsdatum welke van toepassing is.

5b. Kinderen welke in het lopende kalenderjaar de vastgestelde leeftijd bereiken kunnen deelnemen. De leeftijd voor deelname wordt door het bestuur bepaald.

5c. Indien voor deelname aan een evenement een eigen bijdrage wordt bepaald, dient deze bij opgave te worden voldaan. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het bestuur vastgesteld


Vrouwenhof

Artikel 6 - Introducés

6a. Van introducés kan door het bestuur een (hogere) geldelijke bijdrage worden verlangd.

6b. Het bestuur kan bepalen dat er voor een bepaalde activiteit geen introducés toegestaan zijn.


Vrouwenhof

Artikel 7 - Soorten leden en rechten/plichten

De vereniging kent leden en ere leden.
7a. Gewone leden zijn een gezin of samenlevingsverband of alleenstaande die de vastgestelde contributie betaald.

7b. Ere leden zijn vrijgesteld van de contributiebetaling en genieten dezelfde rechten als de leden.


Vrouwenhof

Artikel 8 - Het bestuur

8a. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 5 leden.

8b. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.


Vrouwenhof

Artikel 9 - Vergoeding bestuur

9a. De leden van het bestuur genieten geen enkele beloning. Onkosten van zowel bestuur als leden worden vergoed voor zover deze in het belang van de vereniging worden geacht en na goedkeuring vooraf van het bestuur.


Vrouwenhof

Artikel 10 - taken bestuursleden

10a. De voorzitter van het bestuur voert de volgende taken uit.


10b. De secretaris van de vereniging voert de volgende taken uit.

Zo nodig en mogelijk kan een deel van deze werkzaamheden uitgevoerd worden door een tweede secretaris. Dit kan een bestuurslid zijn dan wel een hiervoor aangetrokken persoon die aan het bestuur wordt toegevoegd mits hierdoor het maximum aantal van 9 bestuursleden niet wordt overschreden.

10c. De penningmeester voert de volgende taken uit:

Op de algemene vergadering legt hij verantwoording af over zijn beheer. Hij dient alle bescheiden, betrekking hebbende op de inkomsten en uitgaven c.q. rechten en verplichtingen van de vereniging volgens goed koopmanschap te administreren en te archiveren. Tevens beheert de penningmeester de ledenlijst van de buurtvereniging.

10d. De overige bestuursleden voeren de volgende taken uit:Vrouwenhof

Artikel 11 - machtiging bestuursleden

11a. Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Bestuursbesluiten worden genomen met enkelvoudige meerderheid van stemmen.

11b. Bestuursleden "te weten, voorzitter, secretaris en penningmeester" zijn bevoegd om uitgave(n) te doen tot € 150,-. Voor uitgave(n) groter dan € 150,- dient een medebestuurlid vooraf te tekenen. Bij uitgaven groter dan € 500,- moeten minimaal 3 bestuursleden vooraf voor akkoord tekenen.

11c. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet ten minste de meerderheid der - bestuursleden aanwezig is.


Vrouwenhof

Artikel 12 - Bestuursvergaderingen

12a. Het bestuur zal zo vaak het noodzakelijk is bijeenkomen ter regeling en besturing van de lopende zaken.

12b. Deze vergaderingen worden door de secretaris geagendeerd en genotuleerd.

12c. Indien het bestuur dit wenselijk acht kan een samenvatting van deze vergaderingen, via een bestuursmededeling in de verenigingscommunicatie, aan de leden ter kennis worden gebracht.


Vrouwenhof

Artikel 13 - Commissies

13a. Voor het uitvoeren van taken binnen de vereniging kunnen commissies worden ingesteld. In beginsel zal er bij de oprichting een activiteitencommissie en een kascommissie worden samengesteld.

13b. Iedere commissie wordt vertegenwoordigd door een commissievoorzitter. Deze houdt het dagelijks bestuur op de hoogte van de voortgang.

13c. Iedere commissie houdt een archief bij van de werkzaamheden van de commissie over de afgelopen jaren. De voorzitter van de commissie is belast met het beheer hiervan.

13d. Bij vertrek van de voorzitter dient deze het archief over te dragen aan de nieuwe voorzitter of indien deze er nog niet is aan de voorzitter van de buurtvereniging.


Vrouwenhof

Artikel 14 - Materialen

14a. Materialen, eigendom van de vereniging zijn afgetekend op een aparte lijst welke bij dit reglement is gevoegd en zal ieder jaar, aangepast door het bestuur, overhandigd worden aan de leden op de algemene vergadering.

14b. Op deze lijst staat vermeld wie de materialen beheert en als zodanig het aanspreekpunt is.

14c. Voor bepaalde materialen bestaat de mogelijkheid tot huur waarvan de hoogte van het bedrag en de huurperiode vooraf is vastgesteld door het bestuur. Dit staat samen met de te betalen borg vermeld op de lijst van materialen zoals genoemd in dit artikel.

14d. Bij opzegging van het lidmaatschap door een beheerder van materiaal dient hij/zij de spullen over te dragen aan de buurtvereniging.


Vrouwenhof

Artikel 15 - Algemene ledenvergadering

15a. Met vaststelling van dit huishoudelijk reglement in de oprichtingsvergadering (2011) is voorstel van het bestuur goedgekeurd om de jaarlijkse algemene ledenvergadering op schriftelijke wijze af te handelen. In deze (schriftelijke) vergadering doet het bestuur verslag van het afgelopen jaar, zowel de activiteiten, de financiën als ook de voorstellen en ideeën voor het volgend jaar. De leden hebben de mogelijkheid om middels een bijgevoegd invulformulier te reageren op het verslag, de voorstellen en ideeën. Goedkeuring van het verslag en voorstellen van het bestuur vindt plaats conform de in de statuten vastgestelde besluitregels. Conform de statuten blijft het altijd mogelijk om een algemene ledenvergadering bij elkaar te roepen door het bestuur of minimaal 1/10 van het totaal aantal leden van de buurtvereniging.


Vrouwenhof

Artikel 16 - huishoudelijk reglement

16a. Elk lid ontvangt bij toetreding tot de vereniging op verzoek een exemplaar van dit reglement en kan op verzoek een exemplaar van de statuten ontvangen. Deze zijn ook beschikbaar op de website van de buurtvereniging.

16b. In alle gevallen waarin dit reglement of de statuten niet voorzien beslist het bestuur.

16c. Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd in een algemene ledenvergadering. Hiervoor moet minimaal 1/4 van het totaal aantal leden een stem uitbrengen en minimaal 50% van de stemmende leden moet voor stemmen.


Vrouwenhof

Artikel 17 - Statuten

17a. Besluiten over statutenwijzigingen kunnen alleen in een algemene ledenvergadering worden genomen, waarbij 2/3 van de leden aanwezig is en waarbij 2/3 van de aanwezige leden "voor" stemt.Vrouwenhof

Registratie

Buurtvereniging Vrouwenhof is opgericht op 7-9-2012 bij notaris Oldenambtsen te Weert.
Buurtvereniging Vrouwenhof is bij de KvK bekend onder nummer 53509749.